Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jakie są udostępniane w związku z nawiązaniem bądź próbami nawiązania współpracy handlowej jest: Michał Bednarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Ambed Michał Bednarczyk” z siedzibą w Śmiglu pod adresem: ul. Leszczyńska 23, 64 – 030 Śmigiel, numer NIP: 6981779516.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 785676711, adresem email: ambed@op.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celach należytego wykonania umowy zawartej z przedsiębiorstwem, a także na podstawy przepisów powszechnie obowiązującego prawa zezwalających na przetwarzanie danych w celach należytego świadczenia usług na rzecz użytkowników centrum sportowo – rekreacyjnego „Ambed Gym & Fitness”, to jest w celu uproszczenia i usprawnienia kontaktu, bieżącego informowania o nowych ofertach i promocjach, informowania o ewentualny odwołaniu zajęć a także w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora (w celu dokonania rozliczeń finansowo – księgowych, windykacji należności).

4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych przez centrum sportowo – rekreacyjne „Ambed Gym & Fitness” (przez księgowość przedsiębiorstwa) oraz ewentualnej windykacji i rozliczenia transakcji.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji pod względem podatkowym, to jest co najmniej pięć lat, licząc od końca roku w którym dokonano ostatniej transakcji.

6. Każdy, czyjego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Dane mogą być przenoszone a także przekazywane osobie, której dotyczą.